تسمه پروانه از نوع V شکل و یا V-belt یکی از محبوب ترین نوع تسمه های پروانه بالاخص در تجهیزات موتور های احتراق ماشین های قدیمی تر می باشد. این نوع تسمه پروانه که بر روی پولی هایی با طراحی ویژه و دارای لبه های زاویه دار مورد استفاده قرار می گیرد هم بصورت مسطح و هم بصورت دنده ای دارای بریدگی هایی در فواصل مشخص که از گاز گرفتگی تسمه جلوگیری می کند مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از کرد ها و مفتول های مقاوم داخلی در پشت و نزدیک به سطح بیرونی این تسمه ها که سطح مقطع بالاتری در یک بریدگی به شکل ذوزنقه بوجود می آورد از دیگر ویژگی های تسمه پروانه V-belt می باشد. انعطاف زاویه ای تسمه پروانه V شکل نسبت به انواع تسمه پروانه های تخت که اغلب برای درگیر کردن تعداد بالاتری پولی در دو جهت تسمه پروانه بکار گرفته می شوند کمتر می باشد.تسمه پروانه چند شیار یا شیاری هم بصورت تک جهته که در طرف دیگر بصورت تخت تولید می شود برای اتصال پولی هایی که تماما در یک جهت ساعت گرد و یا پاد ساعت گرد عمل می کنند و هم بصورت تسمه پروانه شیاری دو جهته برای هر نوع کاربری ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد. شیار های ایجاد شده بر روی این تسمه پروانه سطح تماس بالاتری در عرض ثابت تسمه با پولی بوجود می آورند که البته نیاز به پولی های شیار دار متناسب با خود با فاصله شیار های برابر دارند. سطح تماس بالاتر بین پولی و تسمه شیاردار پروانه میزان اصطکاک انتقالی را افزایش داده و انتقال قدرت به میزان بالاتری صورت می پذیرد. اختمال لغزش در عملکرد تسمه های پروانه شیار دار بسیار کمتر از تسمه های پروانه ساده تر است اما خوردگی و از بین رفتن شیار ها در این تسمه ها نیز یکی از ایراداتی است که بر آن وارد می شود. خوردگی شیار های تسمه پروانه شیار دار در مواردی که پولی به دلیلی تغییر زاویه نسبت به محور دارد و یا دچار لغزی های عرضی می شود بسیار بالا می رود.